Return to site

Sport , prawo i pieniądze

Na starcie załatwmy jedną rzecz: nie jestem przeciwniczką finansowania sportu z pieniędzy publicznych. Jestem za finansowaniem sportu powszechnego oraz za rozsądnym i zgodnym z prawem dofinansowywaniem sportu zawodowego.

Tymczasem w Gorzowie w tym zakresie notorycznie łamane jest prawo. Na przykład tak... 

Komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie rozwoju sportu została powołana z naruszeniem prawa. 

Tak uważam, dlatego wysłałam do Wojewody wniosek o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia powołującego tę komisję.
Jak do tego doszło? Prezydent, zarządzeniem z dnia 7 marca powołał komisję do oceny 7 wniosków na sport zawodowy. Próżno szukać tego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej UM, musiałam się nieco natrudzić, by je dostać. Teraz już wiem, dlaczego... Załącznikiem do zarządzenia jest regulamin pracy komisji, którego punkt 5. stanowi:

„Członkowie komisji są odpowiedzialni za dokonanie rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej wniosków”.

I tu rodzi się wyzwanie: jak bezstronnie ocenić wnioski i zaproponować pozdział 900 tys. zł, skoro trzech członków powołanej przez Prezydenta komisji to trenerzy i działacze klubów sportowych, które... złożyły wnioski? To oznacza, że panowie:
Dariusz Maciejewski – trener KS AZS PWSZ ,
Piotr Basta – trener KS AZS AWF,
Michał Kugler – wiceprezes zarządu Stal Gorzów SA,
powołani zostali do oceny swoich własnych wniosków.

Czwarty członek komisji, Piotr Guszpit, jest pracownikiem Wydziału Kultury i Sportu.

Komisja obradowała na 2 posiedzeniach:
1) 14 marca 2016 r. w pełnym składzie komisji rozpatrzono 6 wniosków. Wyłoniono 5 klubów, które rekomendowano Prezydentowi do przyznania dotacji w kwocie zaproponowanej podczas obrad.Na tej podstawie Prezydent przyznał dotacje: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/1428/Informacja_o_wielkosci_przyznanych_dotacji_na_sport_wyczynowy_na_pierwsze_polrocze_2016_roku/

2) 5 kwietnia 2016 r. rozpatrzono 1 wniosek – Stali Gorzów SA. W obradach komisji nie brał udziału Michał Kulgler, wiceprezes zarządu Stali Gorzów SA. W protokole komisja zaproponowała przyznanie dotacji Stali Gorzów SA (mimo istotnych błędów we wniosku i złożenia fałszywych oświadczeń). Prezydent jeszcze nie przyznał dotacji.

Wniosek Stali SA pierwotnie został zamieszczony na BIP w formie niekompletnej (bez stron z budżetem), dlatego był rozpatrywany osobno, na drugim posiedzeniu komisji. W tym czasie wykazałam dość duże zainteresowanie tematem przyznawania dotacji dla Stali - być może dlatego pan Kugler nie wziął udziału w drugim terminie obrad... Czy to jednak miało zagwarantować bezstronność pracy komisji? Przecież pan Kugler na pierwszym posiedzeniu przyznał kolegom Maciejewskiemu i Baście fundusze, więc jak mogliby być bezstronni w ocenie wniosku Kuglera?

Co się wydarzyło na pierwszym posiedzeniu komisji? 

To trudno powiedzieć, ponieważ protokół nie zawiera zapisów, wymaganych w regulaminie pracy komisji zapisów, tj:

- brak uzasadnień do pozytywnie zaopiniowanych wniosków

- brak uzasadnień do negatywnie zaopiniowanych wnisków

- brak pisemnego uzasadnienia przewodniczącego.
Procedura wymaga zamieszczenie wniosków na BIP w celu zebrania uwag od mieszkańców. Brak jednak w protokole informacji o zgłoszonych zastrzeżeniach i ustosunkowaniu się komisji do nich.

A uwagi złożyłam. Do wniosku  KS AZS PWSZ , w których wskazałam obiektywne przeszkody w udzieleniu dotacji w żądanej kwocie (http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/6602_KS_AZS-PWSZ.pdf):

 

Z tak przedstawionego kosztorysu i opisu zadania, trudno ocenić wniosek pod kątem art. 47 ustawy o fin.publ., tj nie sposób ocenić efektywność i oszczędność wykonania zadania.
(Art. 47: Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy).

W związku z powyższym, wniosek nie powinien zostać oceniony pozytywnie.
 

Uwagi szczegółowe:

- PKT 5. zadanie nie może byc finansowane wstecz, tj. za okres przed podpisaniem umowy

- w harmonogramie nie uwzględniono zapisów, o których mowa w nagłówku i które są sensem Punktu 5 i pozwalają go jakkolwiek ocenić.


Warto za wzór przedstawić opis zadania i harmonogramu oraz opisy pozycji w kosztorysie przedstawione we wniosku PIAST Karnin, w którym widać poszanowanie dla publicznych pieniędzy i poszanowanie mieszkańców Gorzowa, którzy przejrzyście mogą zobaczyć, na co wydawane są ich pieniądze.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/6599_Stowarzyszenie_Karnin.pdf

 

- brak możliwości oceny kosztorysu pod względem art 47 ust.o fin publ z powodu:
* brak określonej w opisie lub kosztorysie liczby szkoleniowców. Taka kalkulacja powinna się znaleźć w opisie kosztu (np. 2x5 tys/mies) lub w punkcie 3 pod kosztorysem, wraz z podaniem liczby godzin treningów (w punkcie 3 pod kosztorysem). Tylko wówczas można ocenić, czy koszt jest realny, zasadny, ekonomiczny i efektywny.
* brak podania liczby zawodniczek (jest podana kwota ogólna)
* brak informacji ile będzie wyjazdów na mecze, dokąd - aby wytłumaczyć i ocenić wydatek w kosztorysie pt "koszty przejazdów"
* zawyżony koszt za kilometr - 4 zł. Dysponowanie publicznymi środkami nakłada obowiązek gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Rynkowe ceny wynajmu autokarów zaczynają się od nawet 2 zł/km, a przy stałej współpracy na prawie 7 tys. km można wynegocjować oczywisty rabat (http://www.sindbad.pl/artykul/wynajem-autokarow)
* wysoki, z punktu widzenia ekonomii wydawania środków publicznych, jest koszt pt. "obsługa administracyjno - księgowa". Podkreślam, że dotacja nie jest dotacją PODMIOTOWĄ, tylko celową, a zatem nie służy utrzymywaniu klubu, lecz realizacji konkretnego zadania. Koszt obsługi adm.-księgowej może być pokryty z dotacji tylko w tej częsci, w jakiej wykonywany jest do obsługi danego zadania. Kwota 5200zl miesięcznie przekracza zakres nakładu prac dotyczący obsługi zadania opisanego we wniosku.
* koszt "wynajem hali sportowej" jest niezrozumiały. Klub jest klubem uczelnianym, więc na jakiej zasadzie wynajmuje halę od uczelni? Jest to wykazane jako wkład własny, niemniej jest elementem oceny wniosku.
* pozycja "inne" powinna być wyjaśniona, rozpisana. Do tego służy punkt 3 pod kosztorysem.

 
Wniosek nie spełnia wymogów przejrzystości, oszczędności, trudno go ocenić pod względem kosztów. Nie powinien być oceniony pozytywnie.

W innych wnioskach należy zwrócić uwagę na to, że koszty sprzed podpisania umowy nie mogą być sfinansowane z dotacji.

 

AZS PWSZ wnioskował o 300 tys. zł. I pan Maciejewski sobie te 300 tys.zł na pierwszym posiedzeniu komisji przyznał.

KS Karnin wnioskował o 84 tys. zł. Dostał ledwie 30% wnioskowanej kwoty, czyli 25 tys. zł.
Trudno odgadnąć kryteria, według których wniosek, który nie spełnia wymogów wskazanych przepisami, zyskuje ponad dziesięciokrotnie większe dofinansowanie.

Robocza wersja protokołu z II posiedzenia komisji z dnia 5 kwietnia dodatkowo pokazuje, jak stronniczo i niekompetentnie pracowała komisja. Dla przykładu, łamanie prawa, które wykazałam w uwagach do wniosku Stali SA (składanie fałszywych oświadczeń), komisja nazywa "niedoskonałościami wniosku". W swoim wniosku bowiem Stal twierdzi, że nie pobiera opłat od adresatów zadania, czyli... że na Drużynowe Mistrzostwa Polski wchodzimy za darmo! :) Pozostałe uwagi, które zgłosiłam do wniosku o 450 tys. zł Stali SA:

 

Uwaga generalna.

Dostacje przyznawane są w oparciu o ustawę o finansach publicznych, art. 47:

"Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy".

Nie stosują się tu żadne zapisy ze strategii sportu, mylnie uważane w Gorzowie za wytyczne i rozdzielnik w przyznawaniu dotacji.

 

A zatem oferta musi spełniać warunki takie, by możliwa była ocena pod kątem efektywności, oszczędności i terminowości, oraz respektować inne zapisy ustaw.

 

1. daty realizacji zadania wykraczają poza możliwosći okresu uzyskania dotacji (wszelkie pozycje części kosztów sprzed podpisania umowy nie mogą zostać sfinansowane z dotacji. Dotacja nie jest REFUNDACJĄ, to niegodne z prawem. Dotację należałoby pomniejszyć o te elementy kosztorysu, objęte okresem niemożliwym do sfinansowania).

 

2. Częśc II pkt 4: Szczegółowy opis zadania.

Treść tego punktu jest opisem reklamowym STALi i DMP, a nie opisem SZCZEGÓŁOWYM zadania.
W opisie szczegółowym powinny się znaleźć np.: liczba trenigów, meczów, zawodów, wyjazdów, zawodników, którym finansujemy szkolenie, miejsca wyjazdów na mecze. Ogólnie rzecz biorąc: opis, jak krok po kroku będzie realizowane zadanie.

Ma on być - jak wskazuje opis punktu - spójny z kosztorysem.
Tak przedstawiony opis zadania jest nieprawidłowy, nie daje możliwości oceny oferty pod względem zgodności kosztorysem ani z ustawą o finansach publicznych.

 

3. Harmonogram - nie jest harmonogramem. Nie daje pojęcia o faktycznym harmonogramie działań zmierząjacych do realizacji zadania.
Słownik Języka Polskiego - definicja: «opis kolejności i czasu trwania kolejnych etapów jakiegoś przedsięwzięcia»

Governica.com: Harmonogram projektu – rozłożony w czasie plan czynności oraz zadań, używany do zarządzania i kontrolowania wykonania projektu. Zazwyczaj składa się z listy elementów końcowych projektu (lubkamieni milowych) wraz z planowanymi terminami ich rozpoczęcia i zakończenia. Może być także przedstawiony w postaci diagramu Gantta lub innego tabularycznego wykazu danych.

 

4. Opis w cz.IIpkt 6 nie odpowiada temu, co jest wymagane w tym punkcie. Rezultaty to nie cele. Promocja miasta nie jest rezultatem. U wnioskującego brak podstawowej wiedzy z finansowania zadań ze srodków publicznych. Ten punkt nie spełnia wymogów.
Wzorowo opisane rezultaty możńa znaleźć np. w tym wniosku PIAST KARNIN: http://www.gorzow.pl/system/obj/1260_Stowarzyszenie_Karnin.pdf

 

5. Kosztorys:

- pozycja "utrzymanie stadionu" powinna być rozbita na poszczególne składniki. Nie wiadomo, jakie właściwie wydatki podmiot zamierza pokryć, jakie wydatki planuje i jak je oszacowuje. To niezbęde do oceny wniosku pod kątem zasadności przeznania dotacji .
- "usługi drukarni" - w opisie nie zawarto informacji, jakie usługi drukarskie są planowane. Jednostka - miesiąc - nie jest weryfikowalna. Z takiego opisu nie wiadomo, co, ile, za ile bedzie drukowane. Łatwo w takiej sytuacji do nadużyć. Temu musi zapobiegać administracja publiczna, dlatego ten i inne pozycje kosztorysu nie spełniają wymogów wydatkowania środków publicznych.

- "pozostałe materiały do organizacji": jakie? Kwota, jaką Stal życzy sobie na dodatkowe materiały, przewyższa dotacje udzielane przez UM w innych dziedzinach albo inne kluby sportowe w poprzednim rozdaniu! Nie można zawierać takich pozycji w ofercie na dotację z publicznych środków.

- "środki spożywcze" - a dla kogo? Na jaki cel? Gdzie to jest zawarte w opisie wydarzenia? To powinno być gdzieś opisane, by móc ocenić zasadność kosztu.

- "administracja" - koszt kompletnie nie weryfikowalny. Nie wiadomo, co i jak będzie opłacone z publicznej dotacji.
- "promocja imprez" - j.w.

 

Na opisy tych wydatków wnioskodawca miał miejsce w opisie zadania, harmonogramie i w okienku "Uwagi, które moga mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu". Wnioskodawca nie skorzystał z tej możliwości wytłumaczenia, na co zamierza wydać publiczne pieniadze, skutkiem czego nie spełnia wymogów na otrzymanie dotacji z wspólnego majątku mieszkańców miasta.

 

6. Zastanowienie budzi fakt, że wnioskodawca nie wpisał nic w rubryce "wpłaty i opłaty od adresatów zadania publicznego". Z tego wynika, że na mecz wstęp będzie wolny.

Na stronie STALI zaś jest informacja o biletach.

We wniosku muszą być zawarte prawdziwe informacje. To łamie zapis pkt 7) oświadczeń na końcu wniosku, tj : "Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym", co DYSKWALIFIKUJE wniosek z rozpatrzenia.

 

Nie zostały zakreślone odpowiednie elementy w części "Oświadczenia". Wniosek niekompletny. Nie powinien przejść oceny formalnej.

 

Oferta przygotowana jest, w mojej ocenie, w wielką nonszalancją i pogardą dla środków publicznych oraz zasad przejrzystości, a także z brakiem poszanowania dla mieszkańców miasta, z których środków te działania mają być sfinansowane.

 

Takie to są "drobne niedoskonałości", o których koledzy pana Kuglera napisali w protokole z II posiedzenia komisji. Protokół ten jeszcze nie dotarł do Prezydenta - umowa na dotację ze Stalą SA jeszcze nie jest podpisana...

Podkreślę, że dotacje muszą być przyznawane na podstawie i w granicach prawa, tj. z zachowaniem zapisów ustaw (ustawa o finansach publicznych wskazuje w art. 47: "Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy"). Dotacja przyznana według sympatii, uznaniowości czy układu sił w Radzie Miasta, narusza ustawę o dyscyplinie finansów publicznych.

Nie stosują się tu więc żadne zapisy ze strategii sportu, mylnie uważane w Gorzowie za wytyczne i rozdzielnik w przyznawaniu dotacji, ani żadne inne kryteria czy interpretacje, stworzone przez Radę Sportu czy inne ciała doradcze albo nacisku. Każda uchwała podjęta na podstawie tych wytycznych zostanie unieważniona przez Wojewodę, w czym oczywiście pomogę z całych sił.

Ciekawe, jak tę sytuację skomentuje radny Patryk Broszko, specjalista w Radzie Miasta od oceny, czym jest "drenaż budżetu" ---> sprawdź: radny Broszko na sesji Rady Miasta, wraz z prezydentem o pracownicach Placówki Dziennego Wsparcia: https://www.facebook.com/alina.czyzewska.7/posts/10153936541938633

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly