Return to site

Rada Seniorów. Falstart urzędu

i jednocześnie rekord: na 15 paragrafów statutu, aż 14 narusza prawo :)

Wczoraj rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów w Gorzowie. Z tej okazji napisałam do prezydenta list. Oto on:

Uchwała dot. rady seniorów - pilnie należy
wycofać z konsultacji.

   

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo proszę Pana Prezydenta o poddawanie konsultacjom społecznym projektów uchwał wolnych od wad prawnych.

Projekt uchwały dot. Rady Seniorów zawiera istotne naruszenia prawa.
Należy pilnie go wycofać z rozpoczętych wczoraj konsultacji społecznych:

Paragrafy Statutu z naruszeniami prawa to:
§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

Niektóre wady:

- niedopuszczalność określania "wieku" osób starszych

- brak jest podstaw do uregulowania kwestii dotyczących odwołania członka Rady Seniorów

- przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie przewidują możliwości wyboru Sekretarza jako funkcji w radzie seniorów.

- ustawa nie przewiduje określenia zadań i obszarów działania w uchwale - przekroczenie kompetencji wyznaczonych w ustawie

- rada pracuje na posiedzeniach, a nie na zebraniach

Za podobne naruszenia w uchwałach w Polsce wojewodowie masowo stwierdzali ich nieważność.

Projekt zawierający tyle naruszeń prawa nie może zostać poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje "bubla prawnego" są niedopuszczalne i bezcelowe, ponieważ nie wyeliminują tych naruszeń*. Jest to marnotrawienie czasu i energii mieszkańców i kpina z ich zaangażowania. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa:

"W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych zasad określających stosunki między obywatelem a państwem jest zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasada ta opiera się na pewności prawa, rozumianej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako pewien zespół cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2000-06-14 sygn. P 3/00)

Niewątpliwie jedną z istotnych dyrektyw służących realizacji zasady pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego jest nakaz przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, rozumiany między innymi jako stanowienie norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej" (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody śląskiego NPII.4131.1.191.2015)

Projekt powstawał podczas spotkań zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli różnych środowisk, którzy nie mają przecież obowiązku znać przepisów. Ale osobą trzymajacą pieczę nad procesem powstawania, odpowiedzialną za stworzenie Rady Seniorów, jest sekretarz Agnieszka Stanisławska. W dobrze funkcjonującym samorządzie, przed przystąpieniem do prac zespołu roboczego należało temat należycie zbadać i wykluczyć z prac nad propozycją projektu do uchwały te elementy, które nie podlegają debacie. Warto wprowadzić te standardy w Gorzowie i pouczyć panią sekretarz, by podobnych falstartów nie było, ponieważ jest to marnotrawienie publicznych pieniędzy oraz czasu i zaangażowania zespołu roboczego, a także - jesli nie wycofa Pan uchwały z konsultacji - mieszkańców.

Jednak pieczę prawną nad tym co wypracowano, sprawuje prezydent, mając do tego armię prawników, którym za obsługę prawną płacimy - przypomnę - 41 tys. zł miesięcznie. 

Polecam - za Pana pośrednictwem - prawnikom pracującym dla nas, mieszkańców, lekturę przykładowych wyroków sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych, stwierdzajacych nieważność uchwał o Radach Seniorów. Przydadzą się w przygotowaniu dokumentu zgodnego z prawem:

Panie Prezydencie, z wielkim niepokojem zauważam szereg nieprawidłowości i uchybień prawnych dotyczących dokumentów wytwarzanych w UM Gorzów. Jakość świadczonych usług prawnych dla UM Gorzów jest skandalicznie niska, o czym my, mieszkańcy i mieszkanki, przekonujemy się coraz częściej. Taki poziom obsługi prawnej budzi ogromne wątpliwości i niepokój o funkcjonowanie miasta i zabezpieczenie interesów prawnych i prawno-finansowych miasta i mieszkańców.

Oczekuję wyciągniecia konsekwencji i naprawę obsługi prawnej. Proszę o poinformowanie mnie o podjętych krokach. 

Jednocześnie zapewniam o nieustającej chęci pomocy i współpracy na rzecz tworzenia lepszego, obywatelskiego i praworządnego miasta. 

Z poważaniem, Alina Czyżewska

--------------------------

*przykładowo: statut wprowadza limit wieku: 60 lat. W konsultacjach mieszkańcy mogliby zacząć dyskutować o tym, czy to ma być 55, czy może 63 lata. Tymczasem jakiekolwiek ograniczanie wieku jest niezgodne z prawem, ponieważ ustawa  nie upoważnia do określania wieku osób starszych.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly